Meer locatiecapaciteit voor sociale woningbouw nodig in provinciale Omgevingsvisie

26 februari 2020

In december jl. heeft de provincie Utrecht een eerste proeve van de Omgevingsvisie en bijbehorende -verordening gepubliceerd. Daarin staan de belangrijkste keuzes voor woningbouw, landbouw, energievoorziening, bedrijven etc. Deze moet in 2021 ingaan. Het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zegt in een eerste reactie dat het provinciale concept op zichzelf goed weergeeft dat de provincie Utrecht in het algemeen en de U16 regio in het bijzonder voor grote en urgente opgaven staan.  Maar RWU meent dat omvang en tempo om geschikte locaties te vinden, in het bijzonder voor sociale woningbouw, verder omhoog moeten om de enorme bouwopgave tot 2040 in goede banen te leiden. Ter illustratie: tot 2040 zijn nog drie tot vier keer een ‘Leidsche Rijn’ nodig om te voldoen aan de behoefte.

De sociale nieuwbouw schiet al een aantal jaren tekort. Dat komt onder andere door het strikte rode contourenbeleid en de keuze voor binnenstedelijk bouwen. Locaties zijn er vaak wel ‘op papier’, maar er blijken telkens allerlei belemmeringen te zijn waardoor vertraging of uitstel optreedt. RWU begrijpt op zichzelf de keuze voor binnenstedelijk bouwen en voor locaties met OV knooppunten. Ook is het goed dat er ‘zoekrichtingen’ worden verkend (zoals de A12 zône).

Maar RWU pleit voor aanvullend beleid:

Ten eerste is spoed gewenst met het verkennen van de zoekrichtingen. Om tijd te winnen heeft het de voorkeur dat in de tussentijd ook andere mogelijkheden worden geïnventariseerd.

Ten tweede pleit RWU voor een ‘Plan B’ zodat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar andere locaties als de eerder geselecteerde gebieden toch niet haalbaar zijn of minder woningen kunnen bergen dan gedacht. Zo is het volgens RWU bijna onontkoombaar dat een locatie als Rijnenburg in beeld komt voor (ook) woningbouw, om voldoende (reserve)capaciteit voor de ‘zo gewenste woningbouw in het juiste tempo’ te creëren.

Ten derde pleit RWU voor specifieke aandacht voor locaties waar snel en met minder procedures flexibele woonvormen kunnen worden neergezet. Gedacht wordt aan woonconcepten á la het Place2BU project, waarbij starters, spoedzoekers en ook vergunninghouders en kwetsbare doelgroepen met elkaar samenleven. Dat zijn projecten die – als de locaties er zijn – snel kunnen worden gebouwd en verlichting kunnen geven op de zo gespannen woningmarkt. De provincie kan dit aanjagen.

Ten vierde vindt RWU vindt het positief dat de provincie zich niet langer louter als ‘hoeder van de rode contouren’ opstelt, maar openstaat voor kansen en initiatieven van andere overheden en partijen in de samenleving. RWU rekent er op dat de regels die straks in de Omgevingsverordening komen, ook echt ruimte gaan bieden en bijvoorbeeld kleine kernen wat meer mogelijkheden krijgen om uit te breiden, zoals in de Visie is aangegeven.

RWU hoopt dat de provincie ook daadwerkelijk knopen gaat doorhakken als partijen er anders niet uitkomen. Immers, niet altijd mag worden verwacht dat keuzen in harmonie ‘aan de keukentafel’ tot stand komen. RWU wil graag met de provincie meedenken over het vervolg.

De integrale reactie van RWU staat hieronder.

1519_001 RWU Visie op concept ontwerp Omgevingsvisie provincie

Geef een reactie

Terug naar overzicht

Laatste Nieuws

22 april 2024

CO2-monitor RWU

Sinds 2021 verzamelt Atriensis de data van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de Utrechtse woningcorporaties, die […]

Lees meer

5 april 2024

Digitale inkomensverklaring live

Vanaf 4 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een […]

Lees meer

Bekijk alle nieuwsberichten

Inschrijven voor een woning in Utrecht en omgeving?

Kijk dan op www.woningnetregioutrecht.nl

Website created by OJO Communications